Weekendschool Súdwest-Fryslân (SWF) is een voorstel van vier initiatiefnemers uit het maatschappelijk veld, onderwijs en het bedrijfsleven. In 2016 zijn de initiatiefnemers op informele basis begonnen de mogelijkheden te verkennen om een weekendschool op te richten. Dit deden zij, omdat zij van mening zijn dat veel talent van kinderen onbenut blijft.

Dit initiatief viel samen met het actieplan armoede-aanpak van de gemeente SWF, dat als onderdeel een verkennend onderzoek naar de mogelijkheden voor een weekendschool omvatte. De gemeente is bij het samenkomen van beide onderzoeken/initiatieven ook aangeschoven bij de bestaande initiatiefgroep en faciliteert hen bij de oprichting van een weekendschool in SWF.

In oktober 2017 heeft de initiatiefgroep de stichting Weekendschool SWF opgericht. Het bestuur van de stichting bestaat thans uit: Sipke Dijkstra (voorzitter), Wendie Zwart (secretaris) en Albert Faber (penningmeester).

Sipke Dijkstra, financieel specialist, is 22 jaar directeur geweest van Accent Automatisering BV en heeft na de verkoop van zijn bedrijf veel verschillende dingen gedaan. Hij is ook erg betrokken bij alles in en rondom zijn woonplaats Mantgum. Zo zit hij in het bestuur van de Doarpsmienskip en runt hij samen met zijn vrouw en schoonzus Bed & Breakfast Lyts Kanaän.

“Ik vind het mooi om te zien hoe de leerlingen van Weekendschool Súdwest-Fryslân groeien door het jaar heen. Ook de betrokkenheid van het team is geweldig. Met elkaar zorgen we ervoor dat kinderen die net dat steuntje in de rug krijgen dat ze nodig hebben. Weekendschool Súdwest-Fryslân is voor mij een hele mooie en belangrijke vrijwilligersklus”.

Wendie Zwart (1976) is geboren in Sneek en getogen in de kop van Noord-Holland. Haar levenspartner heeft ze ontmoet in de Sneekweek en daardoor inmiddels al weer  ruim twintig jaar wonend in Sneek met ook twee kinderen van 15 en 18 jaar. Ze is werkzaam als bestuurssecretaris bij Ouderenzorgorganisatie Patyna. Verder levert zij graag een bijdrage aan diverse maatschappelijke en bestuurlijke activiteiten in en rondom Sneek. Dit deed zij onder andere in de medezeggenschap van scholengemeenschap Odyssee (nu deel uitmakend van Kyk).

Wendie is nu secretaris van Stichting Weekendschool Súdwest-Fryslan. “Ik vind het belangrijk dat het eigenlijk niet uit moet maken waar je woont of in welk gezin je opgroeit, iedereen verdient gelijke kansen. Het mooie van de weekendschool is dat deze kinderen in aanraking komen met dingen die in het dagelijks leven niet vanzelfsprekend zijn of niet bekend zijn. Een prachtig team biedt deze kinderen de ondersteuning. Vanuit een breder perspectief draag ik graag een steentje bij aan dit mooie initiatief”.

Albert Faber woont al zijn hele leven in Fryslân. Geboren op de Friese klei, getogen in de Friese wouden en na een korte periode in Sneek te hebben gewoond nu woonachtig in het Friese weidegebied. Als onderwijzer begonnen in Sneek op de Professor P.S. Gerbrandyschool waar het bieden van goede kansen aan alle kinderen voor later hoog op de agenda stond. Onderwijsvoorrangsbeleid heette dat in die periode. Ook in het dagelijks leven als voorzitter van het College van Bestuur van CBO De Greiden geeft hij graag ruimte voor (op)groeien. De Weekendschool ziet hij dan ook als aanvullende mogelijkheid om de kinderen die wel wat extra steun kunnen gebruiken bij hun zelfvertrouwen wat extra kennis en ervaring mee te geven. Voor sommige kinderen zijn de extra momenten om met leeftijdsgenoten samen te werken een cadeautje en geeft het structuur. “Voor die kinderen willen we er zijn. Vandaar ook dat de Zomerschool en de Taal4daagse, extra momenten in de vakanties, ook door onze coördinatoren Margriet van der Veen en Henrik Smit zijn aangegrepen om aan die ambitie inhoud te geven”.

Margriet van der Veen, directeur & coördinator: “Met ingang van 1 november 2023 mag ik onderdeel zijn van een prachtig team dat Weekendschool Fryslân tot een unieke plek maakt voor kinderen die om welke reden dan ook minder kansen hebben om zichzelf optimaal te ontwikkelen. Samen hopen we het verschil te maken in de levens van deze kinderen door ze te helpen hun horizon te verbreden. Zie het als een ontdekkingsreis van wat er allemaal in onze maatschappij aan beroepen en vakgebieden mogelijk is. We hopen dat door ons gevarieerde programma persoonlijke talenten en interesses naar boven komen. Met een toegewijd team verwachten we de kinderen eens per twee weken een hele gezellige, leerzame en positieve middag te geven. Het is een voorrecht om een stukje op te mogen lopen met de nieuwe generatie. #weekendschool SWF, dat wil je niet missen!”